Algemene voorwaarden

Van toepassing op de door Visionhost te verrichten diensten respectievelijk te leveren producten.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben de met hoofdletters aangeduide begrippen de volgende betekenis:

1.1 Producten en Diensten van Visionhost : de door Visionhost te exploiteren Producten en Diensten waarbij door Opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de huur en registratie van een domein, de productie, plaatsing en huur van web sites, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende Producten en Diensten.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Producten en Diensten van Visionhost wordt gesloten.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Producten of Diensten van Visionhost.

1.4 Datalimiet: maximale hoeveelheid dataverkeer per kalender maand.

1.5 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Visionhost zoals deze nu of te eniger tijd zullen luiden;

1.6 Website: de Website van Visionhost, met domeinnaam 'http://www.visionhost.nl'.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Visionhost en de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, inclusief uitgebrachte offertes.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Visionhost uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Visionhost gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Visionhost schriftelijk of per email anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Visionhost heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 - Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is, per fax of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door Opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Visionhost ; Tevens dienen - indien van toepassing - vooraf te betalen. vergoedingen op de bankrekening van Visionhost te zijn bijgeschreven.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5 - Duur en beëindiging

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 kalendermaanden. Tenzij Opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop voor een periode van telkens 12 kalendermaanden verlengd.

(I) Opdrachtgever mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zullen wij het verschil binnen 30 dagen restitueren.

(II) De vorige clausule geldt alleen indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Opdrachtgever wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de duur van de Overeenkomst.

(III) Indien Opdrachtgever bij wijze van proef of kennismaking de Overeenkomst is aangegaan, eindigt de Overeenkomst van rechtswege bij afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

5.2 Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan.

5.3 Visionhost kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Visionhost niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Zulks ter beoordeling van Visionhost.

5.4 Onverminderd het overige ter zake van beëindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is Visionhost, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen door een daartoe strekkende kennisgeving aan de Opdrachtgever, indien:

(I) aan de Opdrachgever voorlopige of definitieve suréance van betaling is verleend, of de Opdrachtgever's faillissement wordt aangevraagd of toegekend, of zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, danwel indien de klant is overleden, danwel een verzoek jegens de Opdrachtgever is ingediend op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

(II) de Opdrachtgever in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of op enige ander wijze toerekenbaar tekort is geschoten is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Visionhost.

(III) de Opdrachtgever verhuist naar een perceel waar de Diensten niet aangeboden worden door Visionhost;

(IV) Door het gebruik van de Opdrachtgever van de Diensten, storingen en of hinder ontstaat aan het Visionhost netwerk, infrastructuur en/of Diensten van Visionhost.

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 17 heeft Visionhost het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden

- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving

- Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, tevens is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez/video te plaatsen

5.6 Bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is aan Visionhost in verband met gebruik van de Diensten voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst blijven na beëindiging onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. In geval van opschorting blijven de overeengekomen vergoedingen die de klant verschuldigd is onverkort van kracht.

Artikel 6 - Levering en leveringstijd

6.1 Plaatsing van een Website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een door beidde partijen later afgesproken tijdstip.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Visionhost zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken e.e.a mede afhankelijk van de betreffende Nic.

Artikel 7 - Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2 Visionhost is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 8 - Data/e-mailverkeer

8.1 In de Overeenkomst tussen Visionhost en Opdrachtgever zal - een Datalimiet geregeld worden.

8.2 Indien, naar de redelijk verwachting van Visionhost, de Datalimiet in enige kalendermaand met meer dan 25% overschreden zal worden, zal Visionhost Opdrachtgever verzoeken de overeengekomen vergoeding voor de overschrijding in enige maand, binnen 24 uur betaalbaar te stellen.

8.3 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan het in lid 2 bedeelde verzoek tot betaalbestelling behoudt Visionhost zich het recht voor het dataverkeer vanaf het moment van overschrijding van de overeengekomen Datalimiet voor de onderhavige kalendermaand, stil te leggen.

Artikel 9 - Gebruik van netwerken

9.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Visionhost. Geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

9.2 Van Visionhost kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Visionhost tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

9.4 Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Visionhost, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.

9.5 Indien naar het redelijk oordeel van Visionhost een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Visionhost en/of van de dienstverlening aan klanten van Visionhost zoals, maar niet beperkt tot, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Visionhost Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

9.6 Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Visionhost, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken

Artikel 10 - Dienstverlening en onderhoud

10.1 Visionhost zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

10.2 Visionhost zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden

10.3 Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan Visionhost.

10.4 Visionhost zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.

10.5 Visionhost garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden

10.6 De Opdrachtgever is gerechtigd in verband met het functioneren van de Diensten, gebruik te maken van de Helpdesk. De Helpdesk is door de klant te bereiken via de Website, via het Visionhost email adres of telefonisch. Alle kosten die de Opdrachtgever moet maken om de Helpdesk te kunnen bereiken zijn geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Informatie met betrekking tot de Helpdesk, waaronder openingstijden, is beschikbaar op de Website. De helpdesk zal zich naar de beste vermogen inspannen om door de Opdrachtgever gestelde vragen snel en accuraat af te handelen. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat op de Helpdesk in dit verband geen resultaatsverplichting rust.

10.7 De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Visionhost, tenzij:

(I) Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;

(II) Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;

(III) De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden

10.8 Visionhost is gerechtigd een Internet Protocol ('IP') adres op ieder gewenst moment af te sluiten als deze ten prooi is gevallen van één of meerdere (Distributed) Denial of Service attacks.

Artikel 11 - Prijzen

11.1 Alle op de Website vermelde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

11.2 Visionhost heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever schriftelijk per email bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen op de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 12 - Betalingsvoorwaarden

12.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Producten en Diensten van Visionhost.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Visionhost aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Visionhost is ontvangen.

12.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

12.4 Visionhost stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

12.5 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand/per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, Zo niet behoudt Visionhost het recht de Dienst (tijdelijk) stil te leggen.

12.6 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

12.7 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 14 dagen na de op de rekening vermelde datum aan Visionhost kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Visionhost een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

12.8 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe Opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

12.9 In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

12.10 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Visionhost is voldaan.

12.11 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Visionhost een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

12.12 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Visionhost het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Het is Opdrachtgever toegestaan de op de Visionhost site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

13.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Visionhost ter zake van enige aanspraak.

13.3 De Opdrachtgever garandeert dat hij alle rechten heeft of alle rechten daartoe heeft verworven om data te verzenden, op te slaan, te vertonen en/of te reproduceren door middel van de Diensten en verleent hierbij aan Visionhost een licentie om die data op te slaan, te vertonen, te reproduceren en/of te distribueren voor de duur van Overeenkomst.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

14.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, worden licentie rechten van Visionhost niet overgedragen aan Opdrachtgever.

14.2 Visionhost wordt na beëindiging Overeenkomst door de Opdrachtgever gevrijwaard voor aansprakelijkheid, die samenhangen met het eventuele gebruik van licentierechten door Opdrachtgever.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

15.1 Visionhost is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, Diensten en leveranties van derden, waar Visionhost weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Visionhost kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie tussen genoemde derden en Visionhost of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Visionhost.

15.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Visionhost slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Visionhost voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart Visionhost voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten en Diensten van Visionhost.

15.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Visionhost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Visionhost is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

15.5 Visionhost is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

15.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Visionhost mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

15.7 Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Visionhost. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Visionhost als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 16 - Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 17 - Buitengebruikstelling

17.1 Visionhost heeft het recht geleverde Producten en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Visionhost niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Visionhost zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Visionhost kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

17.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Visionhost gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot €.100,- excl. BTW.

Artikel 18 - Reclame

18.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Visionhost vervalt.

18.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Visionhost.

18.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde Producten of Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

18.4 Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 19 - Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van Visionhost is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.3 Op elke overeenkomst tussen Visionhost en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.4 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Visionhost ( http://www.visionhost.nl/algemeen/algemene-voorwaarden/ ) en van daar op te halen. Tevens worden deze op verzoek kosteloos toegezonden.

19.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Visionhost zullen in overleg treden teneinde een teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.